TRUNG TÂM BẢO TỒN THIÊN NHIÊN GAIA

Chương trình

Nhập từ khóa tìm kiếm

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG

 

Chương trình này giúp các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên xây dựng và thực hiện chiến lược quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng.

 

Sử dụng các công cụ đánh giá nhanh nông thôn (PRA) như: Cây vấn đề, lịch thời vụ, tuyến thời gian lịch sử, lát cắt làng, điều tra bán định hướng, ma trận lựa chọn, ma trận ra quyết định và sử dụng tài nguyên…, chương trình trao quyền và khích lệ cộng đồng địa phương tham gia vào mọi hoạt động của quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên. Mỗi cộng đồng khác nhau sẽ thống nhất thực hiện các giải pháp quản lý tài nguyên thiên nhiên khác nhau hướng tới bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu của người dân. Các giải pháp có thể về: KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ, HÀNH VI, CẢI THIỆN SINH KẾ, XOÁ BỎ RÀO CẢN KINH TẾ, THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH…

 

Mục tiêu cuối cùng là giúp cộng đồng thực hiện và duy trì các hành vi bền vững và thân thiện với thiên nhiên. 

 

 

HÀNH ĐỘNG NGAY