TRUNG TÂM BẢO TỒN THIÊN NHIÊN GAIA

Chương trình

Nhập từ khóa tìm kiếm

 

NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ GIÁO DỤC BẢO TỒN

 
 
Nâng cao năng lực
 
Chương trình này nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm cần thiết cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, đồng thời huấn luyện, truyền cảm hứng và xây dựng nên lớp cán bộ kế tục cho công tác bảo tồn thiên nhiên Việt Nam. Chương trình này gồm các khoá tập huấn hoặc những hoạt động huấn luyện thông qua trải nghiệm công việc thực tế, các chương trình thực tập...
 
Đối tượng của chương trình này bao gồm: cán bộ các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, sinh viên và các câu lạc bộ, đội nhóm của sinh viên, các trường đại học, trường phổ thông, cán bộ các tổ chức bảo tồn…

Một số lĩnh vực nâng cao năng lực của Gaia gồm:

 1. Kỹ năng xây dựng, thực hiện, giám sát chiến lược, chương trình giáo dục môi trường, giáo dục bảo tồn dành cho cán bộ các Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn Thiên nhiên, cán bộ các tổ chức Phi lợi nhuận, giáo viên, cán bộ lãnh đạo. Chương trình nhằm thay đổi nhận thức, kiến thức, thái độ, hành vi của du khách, người dân địa phương, cán bộ lãnh đạo, học sinh, sinh viên và công chúng nói chung. 
 2. Kỹ năng giảng dạy tích hợp nội dung bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ thiên nhiên với học sinh, sinh viên trong chương trình chính khoá.
 3. Kỹ năng truyền thông (xây dựng, thực hiện, giám sát, thiết kế tài liệu, sử dụng màu sắc, viết tin bài, chụp ảnh, sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, quản lý báo chí, truyền thông mạng xã hội).
 4. Kỹ năng thiết kế và thực hiện các kỳ trại thiên nhiên, chuyến tham quan diễn giải thiên nhiên, du lịch sinh thái.ỹ
 5. Kỹ năng thiết kế các tua-tuyến du lịch xanh, du lịch sinh thái
 6. Điều tra, giám sát đa dạng sinh học
 7. Sử dụng phương tiện hiện đại trong điều tra, giám sát đa dạng sinh học và tuần tra bảo vệ rừng: bẫy ảnh, máy định vị GPS, lập cơ sở dữ liệu, xây dựng bản đồ quản lý tài nguyên thiên nhiên, Mapinfo, máy ảnh, SMART…

 

Một số hình ảnh Chương trình Nâng cao năng lực Giáo dục Môi trường cho các Vườn Quốc gia Và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam. 

 

 

 

 

Giáo dục bảo tồn

Chương trình này nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, trang bị kỹ năng, trau rồi thái độ và thay đổi hành vi, giúp mọi người tham gia bảo vệ môi trường và sống hài hoà với thiên nhiên. Chương trình này được thực hiện với nhiều nhóm đối tượng khác nhau gồm: giáo viên- học sinh, sinh viên, cán bộ lãnh đạo, công chúng, cộng đồng địa phương, cán bộ các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam, khách du lịch…

 

Một số hoạt động cơ bản gồm:

 1. Xây dựng, thực hiện và giám sát chiến lược giáo dục môi trường tại các Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên hoặc đô thị, cho các nhóm đối tượng khác nhau
 2. Xây dựng giáo trình chính khoá, ngoại khoá về giáo dục bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã, bảo tồn biển.
 3. Thiết kế và tổ chức chương trình tham quan khám phá thiên nhiên cho học sinh, sinh viên, giáo viên, du khách và các cơ quan, tổ chức.
 4. Biên soạn, xuất bản tài liệu bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ rừng, bảo tồn biển, bảo vệ động vật hoang dã.
 5. Thiết kế và tổ chức các chương trình Trại thiên nhiên cho học sinh, gia đình, tổ chức.

 

 

 

Quản lý tài nguyên có sự tham gia của cộng đồng

Chương trình này giúp các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên xây dựng và thực hiện chiến lược quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng.

Sử dụng các công cụ đánh giá nhanh nông thôn (PRA) như: Cây vấn đề, lịch thời vụ, tuyến thời gian lịch sử, lát cắt làng, điều tra bán định hướng, ma trận lựa chọn, ma trận ra quyết định và sử dụng tài nguyên…, chương trình trao quyền và khích lệ cộng đồng địa phương tham gia vào mọi hoạt động của quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên. Mỗi cộng đồng khác nhau sẽ thống nhất thực hiện các giải pháp quản lý tài nguyên thiên nhiên khác nhau hướng tới bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu của người dân. Các giải pháp có thể về: KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ, HÀNH VI, CẢI THIỆN SINH KẾ, XOÁ BỎ RÀO CẢN KINH TẾ, THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH…

Mục tiêu cuối cùng là giúp cộng đồng thực hiện và duy trì các hành vi bền vững và thân thiện với thiên nhiên.

 

 

 

 

 

 
HÀNH ĐỘNG NGAY